Giỗ Tổ Sa Long Cương 2022

Giỗ Tổ Sa Long Cương 2022


Videographe: Trần Anh Tuấn


Videographe: Trần Anh Tuấn

HÌNH ẢNH - PHOTOS 

Người chụp và lên khung /  Photographe et montage
Nguyễn Hùng Thái, Phạm Đăng Hưng

Cụm hình nhóm / Photos de groupe
Mở đầu/Ouverture
Tài nử quyền - Application - Thần đồng/Katas Petite fille - Application - Le génie 


Đấu - Yến Phi - Hầu quyền / Combats - Katas Hirondelle - Singe T

Nhóm Dưỡng Sinh đi bài tổng hợp / Groupe de Ds avec le kata de synthèse Đồng tử quyền - Thái cực kiếm -Tấn nhứt / Katas Petit garçon - Épée tai chi - Tân nhutKiếm sư I - Roi Phượng hoàng - Lên đai / Kata Épée maître I - Bâton long Phoenix - Remise de ceinture 

 Cụm hình còn lại / Autres photos 

  

ồng Tử Quyền - Thái Cựcđ Kiếm - Kata Tan Nhut